Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften & 12 koncept

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöte

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar

logo


Ingressen AAs tolv Steg, Traditioner, Löften & AA:s Tolv Koncept är det förslag till program för tillfrisknande som
Anonyma Alkoholister använder sig av.

Välkommen till Internetgruppen aa12-steg

 

Anonyma Alkoholister

AA – Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholismen.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Tryckt med tillstånd av the A.A. Grapevine, Inc AA i Sverige 2017-07-26

 

 

HUR DET FUNGERAR(utdrag ur kapitel 5, Anonyma Alkoholister ”Stora Boken”)

 

Sällan har vi sett en människa misslyckas som noggrant har följt vår väg.

De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill under­kasta sig detta enkla program, oftast män och kvinnor som är så skapta att de saknar förmåga att vara ärliga mot sig själva. Det finns sådana olyckliga människor. Det är inte deras fel, de tycks vara födda så. De är av naturen oförmögna att förstå och utveckla ett levnadssätt som krä­ver omutlig ärlighet. Deras chanser är mindre än för genomsnittet. Det finns också de som lider av allvarliga känslomässiga och mentala stör­ningar, men många av dem tillfrisknar om de har förmågan att vara ärliga.

Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände och hur vi är nu. Om du har beslutat att du vill ha vad vi har och är villig att gå hur långt som helst för att uppnå det – då är du mogen att ta vissa steg.

Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna en lättare, mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Vi ber dig, med allt det allvar vi förfogar över, att vara oförskräckt och grundlig från första början. Några av oss har försökt att hålla fast vid våra gamla föreställ­ningar och resultatet var noll, tills vi släppte taget helt och hållet.

Kom ihåg att det är alkohol vi har att göra med – listig, gåtfull och mäktig! Utan hjälp är den för mycket för oss. Men det finns En som har all makt – denne Ende är Gud. Må du finna Honom nu!

Halvmesyrer gav oss ingenting. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt och fullt och bad om Hans beskydd och omsorg.

Här är de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande:

 

Tryckt med tillstånd av A.A.World Service, Inc AA i Sverige, www.aa.se   2017-06-22

 

 

AA:s Tolv Steg

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.

2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.

3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.

4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.

5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.

6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7. Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.

8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.

10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Tryckt med tillstånd av A.A.World Service, Inc AA i Sverige, www.aa.se   2017-06-22.

 

AA:s Tolv Traditioner.

Detta är de "regler", Traditioner, som är AA-gruppens rättesnöre.

 

1.      Vår gemensamma välfärd bör komma först; personligt tillfrisknande beror på enigheten i AA.

 

2.      För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet– en-kärleks-full Gud såsom Han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.

 

3.      Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.

 

4.      Varje grupp bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller AA som helhet.

 

5.      Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

 

6.      En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut AA:s namn till någon närbesläktad sammanslutning eller något utomstående företag, så att inte problem med pengar, egendom eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.

 

7.      Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och inte ta emot bidrag utifrån.

 

8.      Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan anställa personal för speciella uppgifter.

 

9.      AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

 

10.  Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i yttre angelägenheter; därför bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

 

11.  Vår PR-policy grundar sig på dragningskraft snarare än reklamkampanjer; vi behöver alltid bibehålla personlig anonymitet gentemot press, radio och film.

 

12.  Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.

Tryckt med tillstånd av A.A.World Service, Inc AA i Sverige,                     2017-07-26

 

 

”Det nionde stegets löften”

(Utdrag ur Anonyma Alkoholister, utgåva 2017, sid 73.)

 

Vi kommer att uppleva en ny frihet och en ny lycka.

 

Vi kommer inte att ångra det förflutna eller vilja stänga dörren om det.

 

Vi kommer att förstå ordet sinnesro.

 

Vi kommer att uppleva frid.

 

Oavsett hur djupt vi har sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår

erfarenhet kan vara till nytta för andra.

 

Den där känslan av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna.

 

Vi kommer att förlora intresset för själviska ting och vinna intresse för våra medmänniskor.

 

Själviskheten kommer att tyna bort.

 

Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras.

 

Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att

lämna oss.

 

Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss förvirrade.

 

Vi kommer plötsligt att inse att Gud gör för oss det vi inte kunde göra för oss själva.

 

Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De infrias bland oss – ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

©  AA i Sverige 2017

 

 

AA:s Tolv Koncept

l.    Det slutliga ansvaret för och beslutanderätten över AA:s internationella service verksamhet

   skall alltid utgå från hela gemenskapens samlade gruppsamvete.

2.   General Service Conference (servicekonferensen) har, för nästan alla praktiska ändamål,

      kommit att bli hela gemenskapens aktiva röst och fungerande samvete.

3.   För att tillförsäkra oss ett fungerande ledarskap bör vi åt varje del i AA Konferensen,

      General Service Board och dess serviceföretag, anställda, kommittéer och chefer - ge

      traditionell ”beslutanderätt".

4.   På varje ansvarsnivå bör vi upprätthålla traditionell "medbestämmanderätt", vilken

      medger omröstningsdeltagande i rimlig proportion till det ansvar som utövas.

5.   I hela vår struktur bör traditionell "besvärsrätt" alltid förefinnas, så att minoritetssynpunkter

      kan framföras och personliga klagomål ordentligt beaktas.

6.   Konferensen bekräftar att huvudinitiativ och huvudansvar i de flesta frågor beträffande

      internationell service skall utövas av förtroendevalda deltagare i Konferensen i sin roll som

      medlemmar i General Service Board.

7.   Urkunden och stadgan för General Service Board är legala instrument, som befull -

      mäktigar de förtroendevalda (Trustees) att planera och genomföra service aktiviteter i

      världen. Konferensurkunden är däremot icke ett juridiskt dokument; den bygger för sin

      effektivitet i stället på tradition och AA:s finansiella tillgångar.

8.   De förtroendevalda är ansvariga för planering och genomförande av allmän policy och

      Finansiell inriktning. De har överordnat förmyndaransvar över de separat in registrerade

      och ständiga serviceaktiviteterna, detta sker genom att de har ansvar för tillsättning av

      samtliga styrelsemedlemmar eller motsvarande för dessa verksamheter.

9.   Gott ledarskap i service på alla nivåer är absolut nödvändigt för vår framtid och säkerhet.

      Förstahandsansvaret för ledning av servicearbetet, en gång lagt på rörelsens grundare,

     måste av nödvändighet överföras till de förtroendevalda.

10 .Varje ansvar för en viss serviceverksamhet bör motsvaras av likvärdig bestämmanderätt,

      och med omfattningen av denna auktoritet väl definierad.

11. De förtroendevalda skall alltid ha stöd av bästa tänkbara kommittéer, bolags styrelser,

      chefer, personal och konsulter. Ledningarnas struktur, sammansätt ning, kvalifikationer,

      utbildningsformer samt rättigheter och skyldigheter är alltid frågor för allvarlig omtanke.

12. Konferensen skall ledas av andan i AA:s traditioner och se till att den aldrig blir centrum

      för alltför välfylld och därmed riskfylld kassa eller med för stor makt; att tillräckliga

      operativa medel plus rimlig reserv utgör dess välbetänkta princip; att den aldrig placerar

      någon av sina medlemmar i en position av icke kvalificerad makt över andra; att alla viktiga

      beslut nås genom diskussion, omröstning och, närhelst möjligt, i enighet; att dess hand -

      lingar aldrig innebär en personlig bestraffning, ej heller riskerar att leda till offentlig debatt;

      att den aldrig skall styra rörelsen, och att den, liksom den gemenskap den tjänar, alltid skall

      förbli demokratisk i tanke och handling.

 

 

2017-10-11 aa12-steg.se

//ÅkTö